Algemene voorwaarden

Artikel 1  Geldigheid van deze voorwaarden.

1‑1    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door FriesVoordeel.nl, verder te noemen Fries Voordeel.

1‑2    Bijzondere, van de voorwaarden van Fries Voordeel afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Deze afwijkende bepalingen zijn bovendien slechts van toepassing op de daarvoor bestemde overeenkomst. Op latere overeenkomsten zullen niet automatisch dezelfde afwijkende bepalingen van toepassing zijn.

 

Artikel 2  Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

2‑1    Fries Voordeel aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

2‑2    Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Fries Voordeel onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

2‑3    Algemene voorwaarden worden slechts door Hypotheekbewaking aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

 

Artikel 3  Aanbiedingen.

3‑1    Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en gebaseerd op de bij eventuele aanvragen verstrekte gegevens enz. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk wordt bevestigd, details behoeven niet te worden verstrekt.

3‑2    Gegevens in drukwerken verstrekt door Fries Voordeel alsmede gegevens op de web-site van Fries Voordeel zijn zonder voorafgaand bericht aan wijzigingen onderhevig. Zij binden Fries Voordeel niet.

3‑3    Elke met Fries Voordeel aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat haar van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te hare beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Fries Voordeel zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie zij zich zal wenden tot B.V. A.F.I. te Leeuwarden.

 

Artikel 4  Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Fries Voordeel binden de laatste niet, voor zover ze door Fries Voordeel niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

 

Artikel 5  Prijs.

5‑1    Fries Voordeel haar prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

5‑2    Indien na de aanbieding de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, dan kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

5‑3    Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

 

Artikel 6  Annuleren.

6‑1    Indien de opdrachtgever de overeenkomst/opdracht annuleert is hij als schadeloosstelling aan Fries Voordeel verschuldigd het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs.

6‑2    Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Fries Voordeel zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 7  Duurovereenkomsten.

7‑1    Indien Fries Voordeel met de opdrachtgever een overeenkomst sluit, die niet in het verrichten van een eenmalige hoeveelheid werkzaamheden en / of het doen van een eenmalige levering voorziet, maar in het door Fries Voordeel periodiek of anderszins regelmatig verrichten van werkzaamheden, geldt een zodanige overeenkomst voor een uitdrukkelijke overeengekomen periode, of bij het ontbreken van een dergelijke overeenkomst voor één jaar.

7‑2    Een overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd verlengd zonder dat ter zake enige formaliteit zal zijn vereist, totdat de overeenkomst door één van beide partijen met inachtneming van een uitdrukkelijk overeen te komen opzegtermijn schriftelijk zal worden beëindigd.

7‑3    Indien Fries Voordeel zich bindt om gegevens en / of informatie, die de opdrachtgever aan Fries Voordeel verstrekt te verwerken, kan de opdrachtgever de opdracht zonder inachtneming van de vooraf overeengekomen opzegtermijn beëindigen, mits de opdrachtgever aan Fries Voordeel voordien een afkoopsom heeft betaald, welke afkoopsom opdrachtgever heeft voldaan. Deze afkoopsom zal door Fries Voordeel in redelijkheid worden vastgesteld.

 

Artikel 8  Eigendom.

8‑1    Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, blijven de in verband met de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde apparatuur, informatiedragers en materialen Fries Voordeel haar eigendom.

8‑2    Zaken, welke Fries Voordeel aan de opdrachtgever levert blijven haar eigendom totdat de opdrachtgever Fries Voordeel alle daarvoor verschuldigde bedragen, nog niet opeisbare bedragen daaronder begrepen, heeft voldaan.

8‑3    Fries Voordeel behoudt zich alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar verschafte materialen en de daarin vervatte uitvindingen, tekeningen, modellen en auteursrechtelijke werken voor.

8‑4                  Indien Fries Voordeel, anders dan in verband met een opdracht tot het met haar eigen apparatuur verwerken van gegevens, die de opdrachtgever haar verstrekt, haar bindt tot het ontwikkelen van programmatuur of tot het geven van adviezen met betrekking tot de

mogelijkheid om programmatuur te ontwikkelen, gaan onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel doch in afwijking van het in lid 3 van dit artikel bepaalde, alle auteursrechten met betrekking tot de daarbij behorende documentatie en alle rechten op de daarin vervatte tekeningen en modellen op de opdrachtgever over.

Rechten op uitvindingen en knowhow, ook indien verworven tijdens het verrichten van werkzaamheden voor de opdrachtgever, blijven evenwel steeds Fries Voordeel haar eigendom.

8‑5    Informatiedragers, systemen, modellen, schema's, documentatie, werkinstructies en papier, die tezamen met voor de opdrachtgever ontwikkelde programmatuur aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, worden in afwijking van het in lid 1 van dit artikel bepaalde, doch onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel eigendom van de opdrachtgever.

8‑6    Tenzij met Fries Voordeel uitdrukkelijk overeengekomen is dat het gebruikersrecht van de opdrachtgever gedurende een beperkte tijd zal bestaan, verleent Fries Voordeel de opdrachtgever een doorlopend gebruikersrecht met betrekking tot de aan de opdrachtgever (op)geleverde materialen en overige producten. Een zodanige uitdrukkelijke overeenkomst bestaat evenwel steeds indien Fries Voordeel met de opdrachtgever overeenkomt dat de opdrachtgever Fries Voordeel ter zake van het hem verleende gebruikersrecht periodieke betalingen zal doen. In dat geval eindigt het gebruikersrecht van de opdrachtgever bij het einde van de termijn waarvoor de periodieke betalingen verschuldigd zijn, behoudens een eerdere tussentijdse beëindiging overeenkomstig het bepaalde in artikel "Tussentijdse beëindiging en ontbinding".

8‑7    Indien tussen opdrachtgever en Fries Voordeel is bepaald dat het gebruikersrecht voor een beperkte tijd bestaat, verbindt de opdrachtgever zich om nadien het gebruik te staken en de desbetreffende materialen terug te geven, ook indien Fries Voordeel geen industriële of intellectuele eigendomsrechten heeft op grond waarvan Fries Voordeel een nadien door de opdrachtgever voortgezet gebruik zou kunnen blijven verbieden.

8‑8    Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is het gebruikersrecht van de opdrachtgever beperkt tot de onderneming van de natuurlijke of rechtspersoon die de opdrachtgever is. Het materiaal, dat door Fries Voordeel aan de opdrachtgever is verstrekt, mag zonder haar uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming niet aan derden ter beschikking worden gesteld of door derden worden gebruikt.

 

Artikel 9  Geheimhouding.

9‑1    Fries Voordeel zal maatregelen nemen om de geheimhouding te verzekeren van alle aan haar, haar personeel of door haar te werk gestelde derden door of namens de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen. Fries Voordeel zal deze gegevens en inlichtingen niet zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever aan derden kenbaar maken.

9‑2    Fries Voordeel zal redelijke aanwijzingen van de opdrachtgever omtrent het waarborgen van de geheimhouding in acht nemen.

9‑3    Indien Fries Voordeel zich verbindt om gegevens, die de opdrachtgever verstrekt aan Fries Voordeel, haar personeel of door haar te werk gestelde derden, met behulp van Fries Voordeel haar eigen apparatuur te verwerken, staat de opdrachtgever er voor in dat de documentatie die hij heeft ontvangen van Fries Voordeel, niet door de opdrachtgever aan derden zal worden gegeven en dat de inhoud van die documentatie niet zonder Fries Voordeel haar schriftelijke toestemming aan derden kenbaar zal worden gemaakt.

 

Artikel 10  Reclame.

10‑1  Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk, deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Fries Voordeel terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van (op)levering Fries Voordeel wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

10‑2  Fries Voordeel dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

10‑3  Indien de reclame naar het oordeel van Fries Voordeel juist is, zal Fries Voordeel hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11‑1  Fries Voordeel is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a.       overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;

b.       daden of nalatigheden van opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.

11‑2  Fries Voordeel is niet aansprakelijk voor de juistheid van inlichtingen en adviezen welke door haar en haar medewerkers wordt verstrekt, voordat de overeenkomst met haar opdrachtgever tot stand komt.

11‑3  Fries Voordeel haar totale aansprakelijkheid uit hoofde van een aan haar verstrekte opdracht c.q. met haar gesloten overeenkomst is in geen geval hoger dan een bedrag van € 5.000,00 en is bovendien in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan de totale bedongen prijs (exclusief omzetbelasting) voor de haar opgedragen werkzaamheden. Bij duurovereenkomsten is Fries Voordeel haar aansprakelijkheid ter zake van haar handelen of nalaten gedurende enige periode van drie maanden in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan de totale bedongen prijs (exclusief omzetbelasting) voor de door haar opgedragen werkzaamheden en levering welke gedurende de desbetreffende periode van drie maanden dienen te worden verricht.

11‑4  Fries Voordeel zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf‑ en / of gevolgschade van opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

 

Artikel 12  Overmacht.

12‑1                Fries Voordeel is niet aansprakelijk, indien en voor zover Fries Voordeel haar verbintenissen niet kan nakomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door haar toeleveranciers,  

transportmoeilijkheden en werkstakingen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

12‑2  Indien en voor zover Fries Voordeel haar verbintenissen door overmacht niet kan nakomen, behoeft haar opdrachtgever de daarmede overeenkomende gedeelten van de overeengekomen prijs niet te betalen.

12-3  Indien de overmacht drie maanden heeft geduurd, of indien vaststaat dat overmacht langer dan drie maanden zal duren, kunnen beide partijen de overeenkomst tussentijds beëindigen zonder inachtneming van enigerlei opzegtermijn, met dien verstande dat zodanige tussentijdse beëindiging niet langer mogelijk is nadat de verbintenis, waarvan de nakoming tijdelijk werd verhinderd, alsnog werd nagekomen. De opdrachtgever dient in geval van tussentijdse beëindiging wegens overmacht de periodiek of bij vooruitbetaling verschuldigde gedeelten van de overeengekomen prijs alsnog te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

 

Artikel 13  Gebruik van internet als communicatiemiddel

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van gegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Fries Voordeel en de koper, is Fries Voordeel niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Fries Voordeel.

 

Artikel 14  Persoonsgegevens

Fries Voordeel respecteert en beschermt de privacy van haar opdrachtgevers. Fries Voordeel beperkt zich tot registratie van die gegevens, die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie met de koper. Fries Voordeel verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden.

De door u verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Tenzij de koper aangeeft daarop geen prijs te stellen, zal Fries Voordeel de gegevens gebruiken om haar producten en diensten beter af te stemmen op de wensen van haar kopers.

 

Artikel 15  Wanprestatie en ontbinding.

15‑1  Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Fries Voordeel ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

15‑2  Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:

a.       De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Fries Voordeel heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

b.       De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

c.       De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.

d.       De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

15‑3  Fries Voordeel is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Fries Voordeel reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Fries Voordeel op vergoeding van kosten, schade en interesten.

 

Artikel 16  Betaling.

16‑1  Tenzij anders overeengekomen geeft wederpartij voor de betaling van de factuur een machtiging voor een eenmalige automatische incasso aan Fries Voordeel.

16‑2  Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 30 dagen na indiening van de factuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

16‑3  Fries Voordeel is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door haar is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum.

16‑4  Fries Voordeel is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

16‑5  Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

16‑6  Uit het enkele feit dat Fries Voordeel zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

 

Artikel 17  Toepasselijk recht

Op alle door Fries Voordeel gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

 

Artikel 18  Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de burgerlijke rechter van de vestigingsplaats van Fries Voordeel, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de burgerlijke rechter daartoe wettelijk bevoegd is.


Artikel 19 FriesVoordeel Z-Card advertentie 

19  -1 Uw abonnement van FriesVoordeel loopt tot minimaal einde datum Z-Card advertentie.

19 -2 Als u uw abonnement op FriesVoordeel opzegt voor de einddatum van de Z-Card advertentie loopt uw abonnement op FriesVoordeel nog door tot de einddatum van de Z-Card advertentie.
Voor deze periode ontvangt u een factuur van uw lidmaatschap op FriesVoordeel voor de betreffende maanden. Tevens wordt er € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht.

19 - 3 FriesVoordeel is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, zet- of drukfouten op de Z-Card.